ما برای پیشرفت به تفاوت ها نگاه می کنیم

  • تهيه نقشه هاي توپوگرافي و سايت پلان بوسیله توتال استیشن یا لیزر اسکنر و اجرای پروژه های تفکیک و تسطیح، طراحي پلان محوطه و محوطه سازی

  • طراحی شهرک های مسکونی و باغ ویلا (تفکیک و طراحی دسترسی ها)

  • تهيه نقشه و صورتمجلس تفکیکی در همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان ثبت اسناد کشور

  • نقشه برداری ساختمانی شامل برداشت اولیـه ملک و تعیين محدوده دقیق زمین بر اساس سند، ارائه خدمات ماده ۱۴۷ ثبتی ، تفکیک عرصه و اعیان، کنترل خاکبـرداری و محاسبه حجم جهت بررسي صورت وضعيت خاكبرداري

  • اجرای پروژه های نقشه برداری راه، راه آهــن، خط لولـه
  • انجام پروژه های هیدروگرافی شامل تهیه نقشه های توپوگرافی بستر و پروفیل
  • انجام پروژه های GIS

  • خدمات GPS ایستگاهی و RTK

  • تهیه ازبیلت از نمای ساختمان به صورت سه بعدی

  • پیاده سازی محورها وآکس های سازه روی زمین، تعیین موقعیت دقیق بیس پلیت، کنترل اجرای صحیح اسکلت، ارائه خط تراز در طبقات و …

Thumbnail-GIS

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

Thumbnail-GPS

سیستم اطلاعات مکانی (GPS)

Thumbnail-Photo

فتوگرامتری

Thumbnail-Sabti

نقشه برداری ثبتی و ملکی

Thumbnail-Sakhtemani

نقشه برداری ساختمانی

Thumbnail-Topo

نقشه برداری زمینی  و مسیر