دستگاه: دوربین
مدل: Leica TS02 – Ultra
نوع: توتال استیشن
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل
دستگاه: GPS
مدل: Trimble 4700
نوع: دو فرکانس
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل به همراه رادیو ۳۵ وات
دستگاه: دوربین
مدل: Leica TCR 407
نوع: توتال استیشن
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل
دستگاه: دوربین
مدل: Geo Max ZDL 700
نوع: ترازیاب
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل
دستگاه: دوربین
مدل: Leica TS02 – Power
نوع: توتال استیشن
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل
دستگاه: GPS
مدل: Trimble 5800
نوع: دو فرکانس
تعداد: ۲ عدد
متعلقات: یک ست کامل
دستگاه: GPS
مدل: Etrex 10
نوع: دستی
تعداد: ۲ عدد
متعلقات:
دستگاه: دوربین
مدل: Leica NA 724
نوع: ترازیاب
تعداد: ۱ عدد
متعلقات: ست کامل