سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) مجموعه ای است از:
• داده های مکانی
• نرم افزار
• سخت افزار
• مدیریت داده ها:
o منابع انسانی
o ساختارهای سازمانی و تشکیلاتی
o مدلها، تئوریها و روشها
o زیر ساختارهای سیستم
که به منظور جمع آوری، ذخیره سازی، بازیابی، تجزیه و تحلیل و ارائه اطلاعات مکانی بکار می رود.

GIS

مراحل ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مراحل ایجاد و راه اندازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی در یک سازمان بصورت خلاصه به شرح ذیل می باشد:
۱٫ شناسایی و تحلیل نیاز مندیها (نیازسنجی) :
اولین قدم برای ایجاد سیستم GIS در هر ارگان و سازمانی تحلیل نیازهای آن سازمان می باشد. در این مرحله مطالعاتی در مورد وضعیت فعلی سازمان از لحاظ اطلاعات مکانی و نیازهای آتی سازمان انجام می گیرد. نتایج این مرحله مبنایی برای اجرای فازهای بعدی خواهد بود.
۲٫ انتخاب و تهیه نرم افزار :
با توجه به تحلیل نیاز انجام شده نرم افزار مورد نیاز انتخاب می گردد. این انتخاب با توجه به امکانات و محدودیتهای نرم افزارهای موجود در بازار صورت می گیرد. امکان ویژه سازی( Customize ) نرم افزارها با استفاده از برنامه نویسی و یا طراحی و تهیه یک نرم افزار خاص برای پاسخگویی به نیازهای کاربران وجود خواهد داشت.
۳٫ انتخاب و تهیه سخت افزار :
سخت افزارهای انتخاب شده (کامپیوترها ، شبکه و ..) باید پاسخگوی نیازهای برآورد شده باشند.
۴٫ طراحی پایگاه داده :
یکی از مهمترین اجزای GIS داده های موجود در سیستم می باشد که پایه و مبنای تحلیلهای مکانی خواهد بود. امروزه این داده ها در پایگاه داده مکانی (Geo Database) مدیریت و سازماندهی می شوند. پایگاه داده مکانی نوع خاصی از پایگاه داده می باشد که قابلیت ذخیره سازی حجم بسیار زیاد داده های مکانی و توصیفی را بصورت ساختیافته را دارا می باشد. برخی از مزایای استفاده از Geo Database عبارتند از :
o امکان ذخیره سازی انواع داده های مکانی رستری، برداری و اطلاعات توصیفی
o امکان ذخیره حجم بسیار زیاد داده بیش از صدها گیگا بایت
o تسهیل توزیع داده ها از طریق شبکه اعم از اینترنت، اینترانت وغیره.
o دسترسی کامل به داده ها و توابع مکانی از طریق محیط محاوره ای استاندارد مثلا SQL
o ستفاده از داده های مکانی در کاربردهای غیر GIS ی نظیر Word Processor ، Spread Sheet و غیره
o پشتیبانی از استاندارد های GIS باز

۵٫ جمع آوری داده های مکانی و توصیفی :
داده های مکانی و توصیفی مورد نیاز در این مرحله جمع آوری می گردند.
۶٫ آماده سازی داده ها و ورود به پایگاه داده:
داده های مکانی و توصیفی برای ورود به GIS نیاز به آماده سازی دارند. در این مرحله داده های مکانی و توصیفی با توجه به مراحل طراحی پایگاه داده آماده سازی می شوند و به فرمت مناسب برای ورود اطلاعات تبدیل می شوند.
۷٫ نصب و راه اندازی و ورود داده ها به پایگاه داده :
در این مرحله سخت افزارها و نرم افزارهای لازم نصب و راه اندازی می گردند و داده ها به پایگاه داده وارد می شوند.
۸٫ آموزش و پشتیبانی :
کاربران باید متناسب با مسئولیتهای خود آموزشهای لازم را برای استفاده از سیستم کسب نمایند.